Uzyskanie statusu uchodźcy jest jedną z metod zalegalizowania pobytu obcokrajowców w Polsce oraz uzyskania w Polsce pomocy. Inne metody to uzyskanie ochrony uzupełniającej, uzyskanie pozwolenia na pobyt stały w Polsce itd.

Warunki uzyskania statusu uchodźcy

 • Status uchodźcy otrzymują osoby, które z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.
 • Dotyczy to prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej.
 • Status uchodźcy otrzymują także małoletnie dzieci uchodźców, urodzone w Polsce.

Procedura uzyskania statusu uchodźcy

 1. Cudzoziemcy za pośrednictwem Straży Granicznej składają do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy.
 2. Cudzoziemcy są kierowani do Ośrodka Recepcyjnego dla Cudzoziemców. W ośrodku tym przechodzą badania lekarskie, zwracają się o pomoc socjalną, próbują zlokalizować swoich bliskich.
 3. Po zakończeniu czynności w Ośrodku Recepcyjnym cudzoziemcy mogą udać się do otwartego ośrodka dla cudzoziemców lub złożyć wniosek o uzyskanie środków na pobyt poza ośrodkiem.
 4. W ośrodku dla cudzoziemców mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc pieniężną na zakup odzieży oraz naukę języka polskiego.
 5. W przypadku pobytu poza ośrodkiem dla cudzoziemców otrzymują pomoc pieniężną na zakwaterowanie, odzież, wyżywienie oraz naukę języka polskiego.
 6. Rozpoczyna się postępowanie o przyznanie ochrony międzynarodowej. Wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy może być rozpatrzony w trybie zwykłym lub przyspieszonym. W trybie zwykłym powinien być rozpatrzony w ciągu 6 miesięcy, natomiast w trybie przyspieszonym w ciągu 30 dni.
 7. W trakcie trwania postępowania cudzoziemcy nie mają prawa opuścić terytorium Polski, np. udać się do Niemiec lub innego kraju. Gdyby to zrobili, zostaliby odesłani do Polski oraz umieszczeni w ośrodku strzeżonym prowadzonym przez Straż Graniczną.
 8. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w innym kraju cudzoziemcy mają rodzinę (dzieci, małżonków, rodziców). Wtedy mogą ubiegać o możliwość uzyskania statusu uchodźcy w tamtym kraju, np. w Niemczech, Szwecji itd.
 9. W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej cudzoziemcy przechodzą weryfikację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a następnie mogą wystąpić o przyznanie Indywidualnego Programu Integracyjnego, którego celem jest nauczenie się języka polskiego, zintegrowanie ze społeczeństwem lokalnym i usamodzielnienie ekonomiczne.
 10. Oprócz tego cudzoziemcy po uzyskaniu statusu uchodźcy mogą korzystać z polskiego systemu opieki społecznej, który oferuje pomoc integracyjną (świadczenia pieniężne, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie w kontaktach z instytucjami i in.) oraz pomoc żywnościową (paczki żywnościowe, bony żywnościowe i posiłki).
 11. W przypadku uzyskania decyzji negatywnej cudzoziemcy mogą się odwołać do Rady do Spraw Uchodźców, a jeśli to nie pomoże, są zobowiązani do opuszczenia Polski w ciągu 30 dni.

Więcej informacji

Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf

 496 total views,  2 views today