Wszystkich mieszkańców Wiszących Ogrodów zapraszamy do wzięcia udziału w naszym ekologicznym konkursie.

Co należy zrobić? To proste! W komentarzach pod postem konkursowym umieszczonym na naszym profilu na Facebooku (post przypięty) umieśćcie krótki filmik (do 2 minut) na jeden z dwóch tematów:

 • zakupy less waste,
 • segregacja śmieci.

Wasz materiał powinien być podpisany, jakiej kategorii dotyczy. Możecie umieścić po jednym filmiku w danej kategorii. Na Wasze dzieła czekamy do 10 lutego!

Jury złożone z członków Stowarzyszenie nagrodzi po 3 osoby z każdej kategorii. Czekać na Was będą niespodzianki od Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku.

Oprócz publikacji filmików w komentarzu, możecie wysłać go na adres: kontakt@swo.gdansk.pl – na naszej stronie www utworzymy galerię.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego osiedla oraz popularyzacja zajęć twórczych.

Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznajcie się z regulaminem.

 

Regulamin konkursu ekologicznego Stowarzyszenia Wiszące Ogrody

I. Organizator, termin, cel i temat konkursu:

 1. Organizatorem konkursu ekologicznego dalej „konkurs”) jest Stowarzyszenie Wiszące Ogrody (dalej „organizator”) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Przytulnej 26/7, kontakt: kontakt@swo.gdansk.pl.
 2. Cele konkursu:
  1. zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców osiedla Wiszące Ogrody w Gdańsku,
  2. popularyzacja zajęć twórczych wśród mieszkańców osiedla Wiszące Ogrody w Gdańsku.
 3. Konkurs będzie trwał w terminie od 20 stycznia 2021 do 15 marca 2021 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. 20 stycznia 2021 – ogłoszenie konkursu
  2. 20 stycznia – 28 lutego 2021 – przesyłanie prac konkursowych
  3. 1 – 14 marca 2021 – wybór laureatów przez jury
  4. 15 marca 2021 – ogłoszenie wyników
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin określony w pkt. 3 o czym poinformuje uczestników za pomocą strony internetowej organizatora: https://swo.gdansk.pl/ oraz profilu organizatora na Facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszenieWiszaceOgrody/ (dalej „profil SWO”)
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
  – Zakupy less waste,
  – Segregacja śmieci.

II. Uczestnicy konkursu:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec osiedla Wiszące Ogrody w Gdańsku (dalej „uczestnik”). Przez uczestnika konkursu rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Udział w konkursie polega na umieszczeniu pod postem konkursowym na profilu SWO na Facebooku w terminie 11 stycznia – 28 lutego 2021 krótkiego filmiku (długość filmu – maksymalnie 2 minuty =120 sekund) na temat określony w punkcie I.5 (jako komentarz postu). Filmik nie może być wcześniej publikowany.
 3. Filmik-komentarz posta powinien być podpisany jakiej kategorii dotyczy („zakupy less waste” lub „segregacja śmieci”).
 4. Jedna osoba może przesłać umieścić tylko jeden filmik w danej kategorii. Jeżeli uczestnik umieści więcej filmików, to jury weźmie pod uwagę ten, który został opublikowany najwcześniej.
 5. Filmiki zgłaszane w konkursie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiałach dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność, stan cywilny lub rodzinny lub jakiekolwiek inne cechy chronione przepisami prawa, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 6. Organizator zezwala na łączenie elementów filmów lub zdjęć pochodzących z różnych plików.
 7. Opublikowanie filmu pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV. Wyłonienie zwycięzców i nagrody

 1. Jury konkursy (dalej „jury”) składać się będzie z przedstawicieli organizatora, czyli członków Stowarzyszenia Wiszące Ogrody.
 2. Jury wybierze trzy filmiki w każdej kategorii.
 3. Autorzy filmików, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają upominki-niespodzianki od Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku.
 4. Osoby, których filmiki wygrają w konkursie, zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku oraz w komentarzu pod postem konkursowym.
 5. Wyniki przedstawione zostaną także na stronie internetowej organizatora: https://swo.gdansk.pl/ i/lub profilu organizatora na Facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszenieWiszaceOgrody/.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny na stronie internetowej https://swo.gdansk.pl/.
 2. Uczestnik przez wysłanie filmu oświadcza, iż:
  1. jest autorem przesłanych filmików,
  2. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych filmów, które to jako utwory video pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;
  3. zezwala na udostępnienie filmu przez Wydział Gospodarki Komunalnej na swoim fanpage na Facebooku.
 3. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji filmów w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. W konkursie nie mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia Wiszące Ogrody, ani członkowie ich rodzin.
 6. Organizator nie rości sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik konkursu może podesłać filmik na adres kontakt@swo.gdansk.pl celem umieszczenia go w galerii na stronie internetowej Stowarzyszenia https://swo.gdansk.pl/.
 9. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20.01.2021 r.

Zmiany w regulaminie

20 lutego 2021 r. Przedłużenie czasu trwania konkursu do 15 marca 2021 r. (przesyłanie filmów do 28 lutego 2021 r.).

 588 total views,  1 views today